Nyheter

Undertecknad har genomfört Internationell CIMEX-utbildning för reservofficerare från NATO-och PFP-länder 27-30 juli i Prag under Confédération Interalliée des Officiers de Reserve’s (CIOR:s) huvudmannaskap. CIOR är en paraplyorganisation för nationella reservofficersförbund.

Deltagare från Sverige:
Mj Jonas Axeheim
Kn Hans Egbert
Kn Fredrik Sander

Deltagande länder:
USA
Nederländerna
Kanada (kommer att vara värdland för nästa års CIMEX)
Tyskland
Sydafrika
Danmark
Sverige
Estland
Ungern
Polen
Storbritannien
Schweiz

Allmänt omdöme om kursen:
B
ra upplägg och väl genomfört med engagerad och kunnig kursledning.
Intressanta och på det hela taget duktiga föreläsare.

Aktuellt tema för kursen och scenario för övningarna: 
Migrationskris och flyktingströmmar över hav samt militärens roll avseende stora migrationsrörelse och nationell säkerhet. 

Kursinnehåll:
Militärens roll för att skapa ”resilience” -elasticitet/uthållighet.
Nationellt militärt perspektiv på inhemsk säkerhet.
Maritim migration.
Legala aspekter på militära operationer till havs.
CIMIK-relaterade ämnen under uppsegling eller: Hur utnyttja reservofficerens dualitet (civil- och militär erfarenhet/perspektiv) med avseende på förändrad hotbild.

Frågan vi i de praktiska övningarna brottades med:
Hur kan den militära kapaciteten användas för att understödja civila aktörer att hantera en akut flyktingkris och minimera flyktingströmmarna till territoriet av en fiktiv sammanslutning av olika stater.

Reflektioner:

 • Med kort förberedelsetid kunde de multinationella grupperna presentera imponerande bra lösningar på förelagda komplexa uppgifter. Vill hävda att kombinationen av militär skolning för bedömande och nedbrytning av uppgiften kombinerat med blandad civil erfarenhet och yrkesroll hade stor del i att grupperna löste sina uppgifter väl med beaktande av förutsättningarna: Kort förberedelsetid i tillfälligt sammansatt grupp.
 • Intresset för CIMIC-funktionen och hur den kan användas för att öka de militära insatserna effektivitet likväl som civila aktörers aktiviteter i det spelade scenariot, är stort överlag i de deltagande länderna. Även så deltagandes länders intresse för att använda reservofficerare i den funktionen. Framförallt USA, Kanada och Nederländerna synes värdera och vidarutveckla G9-funktionen med stöd av reservofficerare.
 • USA, Kanada och Nederländerna verkar ha liknande system för reservofficerare med obligatorisk tjänstgöring årligen som är flexibelt för officeren för att rent praktiskt lösa det för reservofficeren vid tidpunkter som går att passa in med civil karriär. Aktiviteter avser upprätthållande av de rent soldatmässiga färdigheterna som vapenhantering och dylikt samt kontinuerlig repetition samt påbyggnad av teori och ledarskap. 20-30 dagar/år.

 

Ro/Kn Sander
Elev på CIMEX 2017 

 

NROF webben
Norske Reserveoffiserers Forbund
Norwegian Reserve Officers’ Association


The Norwegian Reserve Officers’ Association organizes every year a challenging field competition, aimed at testing field skills and motivate for further training. The competition is a long patrol mission in daylight and darkness. The competition has tasks such as knowledge of the Defence organization and missions, defense knowledge (including NATO), First Aid/Combat Casualty Care, communications, shooting, obstacle courses, crisis management, leadership and general soldier skills.

The teams must be self sufficient during the competition. The competition starts Friday evening, when orders are given to the team leaders, and ends Saturday evening. The competitors consist of teams from the Norwegian Armed Forces, Norwegian reserves and foreign teams.

Saturday evening, after the competition, there will be a social event and barbecue evening. Award ceremony will be on Sunday morning.

This year's competition will be held the weekend of 15th -17th of September. The location will be at just north of Trondheim, at Værnes Garrison.

Værnes Garrison is located just next to Trondheim Airport Værnes. Quarters will also be here. Transportation to / from Trondheim Airport Værnes can be arranged.

The Norwegian Reserve Officers’ Association would like to challenge YOUR nation to send one or more teams to this fascinating competition. The competition focuses on known training elements of basic military skills. Each team must consist of four people and the team leader must be an officer or sergeant.
You may prepare yourselves by looking at NROFs military skills competition rules (click at the link). The competition language will be English when non-Scandinavian teams are participating.

Sincerely
Jørgen Berggrav
Rear Admiral (rtd) Secretary General

INTRESSEANMÄLAN

Anmäl ert intresse till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Kanslichef kn Jan Kvernby

KRAV: medlem i Sverof

Forsvarsutbildarna
Försvarsutbildarna utvecklas med och genom funktionärskursen i Tylebäck V31!

 

Vi är i ständig utveckling och inne i en fas då vi breddat vår verksamhet från att tidigare varit kända för våra duktiga utbildare till att nu innefatta allt från den enskildes säkerhet till hela samhällets försvar. Vi är efterfrågade till frivilligavtal, utbildning, rekrytering och som en viktig del av folk-förankringen av totalförsvaret.

För att möta våra medlemmars förväntningar och uppdragsmyndigheternas beställningar behöver vi ett ständigt tillskott av många kunniga och intresserade funktionärer.

Nu behövs det kraftsamlas till rekrytering!

För att såväl våra Förbund och Föreningar som Försvarsutbildarna i stort ska få tillgång till engagerade och kunniga funktionärer är det avgörande med utbildning. Jag vill därför verkligen upp-mana er att rekrytera era funktionärskandidater som lämpliga elever till årets funktionärsutbildning v31 i Tylebäck. Från veckan kommer ni i Förbunden och Föreningar få tillbaka elever med de senaste kunskaperna – och det gäller både nya som redan aktiva funktionärer.

Under funktionärsveckan erbjuds många tillfällen till diskussioner och möten funktionärer emellan som ytterst syftar till att berika verksamheten. Veckan erbjuder även möjlighet att bredda upplevelsen genom att ta med sig familjen som under kursveckan kan njuta av Tylösand men även er-bjuds ett eget program med exempelvis utflykter.

Vi Försvarsutbildare erbjuder förbunds- och föreningsfunktionärer en givande vecka på Tylebäck kursgård. Veckan är intensiv men också rolig med teori, diskussioner och praktik varvat om vartannat på tre linjer och en ungdomsledarkonferens.

De tre linjerna genomförs 29 juli-4 augusti

Den allmänna linjen syftar till att ge grundläggande kunskaper för att inom förbund eller förening leda eller delta i styrelsearbete. Utbildningen kretsar kring frågor om förbundens och föreningars roll och verksamhet med tips och praktiska moment om hur styrelsearbetet bedrivs kopplat till rekrytering, uppdrag, avtal, försvarsinformation, ekonomi, medlemsaktiviteter, För din säker-het! och en hel del annat.

Utbildningslinjen syftar till att ge grundläggande kunskaper om utbildningsfrågor på förbunds-nivå och hur man ordnar utbildningsaktiviteter bland medlemmar och utbildningar beställda av Försvarsmakten. Här arbetar vi särskilt med frågor kring planering, uppdragsdialoger och genom-förande av bland annat medlemsaktiviteter och Military Weekend.

Ungdomsledare grundkurs syftar till att ge grundläggande duglighet som ungdomsledare vid en ungdomsavdelning. Den är även viktig för de regionala förbund som är intresserade av eller på väg att starta en ungdomsverksamhet.

Under veckan genomförs även en del gemensamma och grundläggande pass och diskussioner med fokus på förbundens, föreningarnas och Försvarsutbildarnas roll kopplat till totalförsvaret, försvars-information och våra medlemmar. Hur skapar vi exempelvis incitament så att våra medlemmar känner sig delaktiga i folkförankringen av totalförsvaret även om de inte har någon avtalsbefattning?

Under veckan genomförs även en Ungdomsledarkonferens den 29-31 juli.
Konferensen syftar till att fortbilda och uppdatera Försvarsutbildarnas ungdomsledare och utbildningsledare ungdom som redan har en grundläggande utbildning. Målbilden är att våra samtliga 40-tal ungdomsavdelningar ska finnas representerade! Under några få intensiva dagar kommer erfarenheter från nya kapitel 2:3, För din säkerhet! och CRM-systemet bl.a. att diskuteras.

Jag vill att du mottagare av det här brevet skickar informationen vidare till era förbundsfunktionärer och ungdomsledare samt till motsvarande förtroendebefattningar i era föreningar men också – och det inte minst - aktivt uppmuntrar de som kommer att ha viktiga roller i ert förbunds utveckling framöver att snarast komma in med ansökan; allmän linje, utbildning och för vår ungdomsverk-samhet!

Kansliet har flyttat fram sista ansökningsdatum till 10 maj så att ni ska kunna få till en bra rekrytering och hinna tala med aktuella funktionärer. Nedan finner ni direktlänkar (i det elektroniska utskicket) till de olika linjerna och till ungdomsledarkonferensen så att de ska vara enkla att anmäla sig till.

Allmän linje: klicka här
 
Utbildningslinje: klicka här  

Ungdomsledare –Grundkurs: klicka här

Ungdomsledarkonferens (kallas Ungdomsledare Fördjupningskurs på sidan): klicka här

Med vänliga försvarsutbildarhälsningar,
Bengt Sandström

 

Stabstjänstkurs för reservofficerare i Frankrike.

Försvarsmakten har medgivits möjligheten att kompetensutveckla 1-2 reservofficerare som stabsofficerare i Frankrike. Kursen omfattar tre veckor och bedrivs på franska. Utbildningen riktas till reservofficerare med grundläggande stabstjänstutbildning (GOP eller COPD).

Utbildningen bedrivs under högt tempo och omfattar analysmetoder, operativa exempel, beslutsförmåga och förmåga att delta i stabsarbete. Kursen bedrivs mellan 4 augusti och 25 augusti i Frankrike, med början och slut i Paris. Preliminär tjänstgöringsperiod är 31 juli till 31 augusti.

Arbetsuppgifter

Försvarsmakten söker 1-2 stabsofficerare för genomförande av kurs CSORSEM med vilja och möjlighet att senare tjänstgöra i fransktalande stab i samband med Försvarsmaktens internationella insatser.

Kvalifikationer

 • Reservofficersanställning OF 3 (major/örlogskapten).
 • Förmåga att prata och skriva franska flytande (nivå 3).
 • Genomgången stabstjänstutbildning i Sverige enligt metod GOP eller COPD.
 • Uppfyller Försvarsmaktens fysiska baskrav.

Meriterande kvalifikationer

 • Internationell stabstjänst i FN, EU, OSSE eller svensk internationell insats.
 • Deltagit i krigsförbandsövning som stabsmedlem i lägst bataljonsstab eller deltagit i minst två stabstjänstövningar CJSE/Viking.
 • Genomförd stabstjänstutbildning SU eller TSK vid Försvarshögskolan.
 • Reservofficersanställning OF 4 (överstelöjtnant/kommendörkapten).

Personliga egenskaper
Mycket god förmåga till samarbete och kulturell förståelse. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

Upplysningar om utbildningen kan lämnas av

Stefan Ceder, HKV ProdUtb, 08-78 89 761.

Uppgifter om rekryteringsprocessen lämnas av Stefan Klawitter, 070-859 99 13.

FM representant i CSOREM 2016 Jonas Wiberg 070-714 03 44

Övrigt
Kursen är avsedd som kompetensutveckling för reservofficerare, vilka är beredda att under de närmaste åren tjänstgöra i en av Försvarsmaktens internationella insatser, främst som stabsofficer i franskspråkig stab. I det fall att inte tillräckligt sökande med lägst majors/örlogskaptens tjänstegrad finns, kan sökande med högre tjänstegrad att övervägas.

Under kursen tjänstgör reservofficeren. Individuell lön enligt överenskommelse och utlandstraktamente under tjänstgöring i Frankrike. Under kursen gäller schablonarbetstid. Tjänstgöringsperioden för kursen även av några dagars förberedelser (hemstudier) och efterberedelser efter kursens genomförande. Kursen ger en unik möjlighet till personlig utveckling och möjligheter till senare meriterande tjänstgöring.

Sista datum för ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2015-05-01. Ansökan ska ske via FM ReachMe.

Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna utbildning och beskriver dina möjligheter att tjänstgöra internationellt. Referenser till tidigare militära chefer ska framgå liksom referenser avseende franska språkkunskaper.

Första helgen i april höll Sverof Förbundsmöte på Billingehus i Skövde. Tjugotalet delegater från lokalföreningarna, från Norrbotten i norr till Skåne i söder, deltog under mötet som varade från fredag kväll till söndag lunch. Ordförande i Sverof Skaraborg, mj Erik Larsson, var värd för mötet - vilket visade sig bli mycket lyckat.

Överste Fredrik StåhlbergUnder lördagen besökte den avgående chefen för Skaraborgs Regemente P4, Fredrik Ståhlberg (bilden till höger), mötet och berättade om omvärldsläget i vårt närområde med särskilt fokus på Försvarsmaktens engagemang på Gotland. Ett uppskattat och informativt föredrag som belyste vikten av att bygga tröskeleffekt på exempelvis Gotland. På lördag kväll hölls högtidsmiddag i den vackra mässen på P4.

Kanslichef Jan Kvernby informerade om att förbundet sedan årsskiftet haft en kraftig medlemstillströmning, vilket är mycket glädjande och ett tydligt tecken såväl på att reservofficerssystemet på bred front är på väg tillbaka i Försvarsmakten som på att både Sverof och Förbundet Reservofficerarna gör rätt saker.

Vidare har Sverof en större andel kvinnliga medlemmar i både skikten upp till 40 år och upp till 67 år än Försvarsmaktens andel av kvinnliga reservofficerare. Det ökade engagemanget från kvinnliga reservofficerare har också avspeglats i intresset för CIOR-verksamheten.

Under mötesförhandlingarna diskuterades, utöver sedvanliga punkter, bland annat behovet av ett utvecklat medlemsregister, rekryteringsinsatser för att locka ännu fler nya medlemmar och om förbundets nya avtal med Försvarsmakten om finansiering av CIOR-verksamheten.

Då styrelsen väljs för två år i taget och halva styrelsen väljs på udda årtal avhandlades även personval. Nyinvald i styrelsen och till befattningen som förbundskassör är Carl Larsson som är löjtnant vid Livgardet och till vardags studerar vid Handelshögskolan i Stockholm.

Styrelsen för Sverof 2017 ser ut som följer:

Vice förbundsordförande: Övlt Peter Winroth, för 2017-2018 (omval)
Förbundskassör: Lt Carl Larsson, för 2017-2018 (nyval)
Styrelseledamöter: Mj Jonas Stålhandske Palovaara, för 2017-2018 (omval)
Fk Markus Widborg, för 2017-2018 (omval)

Kvarstående 2017 sedan föregående års förbundsmöte är följande:
Förbundsordförande: Kn Magnus Konradsson, för 2016 - 2017
Förbundssekreterare: Kn Jan Kvernby, för 2016 - 2017
Styrelseledamöter: Kn Leif Herlitz, för 2016 - 2017
Kn Pierre Dicksson, för 2016 – 2017

Holst webUnder högtidsmiddagen på lördagskvällen delades utmärkelser ut till medlemmar för förtjänstfulla insatser på lokalavdelnings- som förbundsnivå. Övlt Fredrik Holst tilldelades förbundets förtjänsttecken.

Avslutningsvis framför Sverof våra största tack till lokalavdelningen Sverof/Skaraborg och kn Erik Larsson som arrangerat årets förbundsmöte och gjort detta på ett mycket förtjänstfullt sätt.

 

Text: Oskar Karlflo och Jonas Stålhandske
Fortografi: Göran Lönnqvist

Adress:

SVEROF
Karlavägen 65, 2 tr
114 49 STOCKHOLM

Besökstider:

Skicka mail för att avtala tid.

Kontakt:

Kanslichef / förbundssekreterare
Kn Jan Kvernby